Prihlásiť
 

Výškové práce

vyskove_prace.jpg

Ponúkame komplexné práce vo výškach horolezeckou technikou. Špecializujeme sa predovšetkým na systémovú obnovu dilatácií a sanácii obvodových pláštov. Taktiež sme schopný zabezpečiť práce:

 • rizikové stínanie stromov, prerieďovanie
 • umývanie okien, čistenie výkladov a presklených častí budov
 • opravy, umývanie a nátery fasády
 • oprava strešnej krytiny, oprava strechy a komínu
 • zatmelenie špár, pretmelenie špár a okenných rámov
 • čistenie žľabu, náter žľabu, oprava odvodu, montáž odvodu
 • montáž reklamných plachiet, montáž bannerov, kompletná inštalácia reklamy
 • zábrany proti vtáctvu, montáž hrotov, montáž sietí proti vtáctvu
 • náter konštrukcií, náter klampiarskych prvkov
 • chemické kotvenie, použitie chemickej malty
 • zameranie a fotodokumentácia ťažko dostupných miest
 • odstránenie snehu zo strechy, montáž anténnych systémov

Kontakt

Mgr. Matúš Kováč

Prečo venovať pozornosť vysťahovaniu netopierov?

netopier.jpg

Netopiere sú chránené živočíchy, ktorých ochrana je zakotvená predovšetkým v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon.

V rámci Európskej únie je Slovensko povinné ako členský štát zabezpečovať ochranu netopierov aj v zmysle Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (tzv. Smernica o biotopoch).

Stavebná firma má povinnosť v prípade nálezu chráneného živočícha, podľa § 127 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., ohlásiť to stavebnému úradu a orgánu štátnej ochrany prírody a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu chráneného živočícha, pokým nerozhodne stavebný úrad o ďalšom postupe po dohode s orgánom štátnej ochrany prírody.

Právo manipulovať s netopiermi má len osoba, ktorá má udelenú výnimku zo zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.